Матеріали П’ятої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвяченої пам’яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича / Proceedings of the Fifth Scientific and Practical Conference with international participation “Safety and Legal Support of Medicinal Products: from Development to Medical Use” in memory of Oleksii Pavlovych Viktorov, Doctor of Medical Sciences, Professor

Клінічна безпека: управління інформацією та клінічними даними / Clinical safety: information and clinical data management
Формулярна система забезпечення лікарськими засобами – адекватність вимогам часу та реаліям країни впровадження / Formulary system’s role in improving access to medicinal products - Response to the current needs in the implementing country
Біосиміляри – препарати майбутнього: регуляторні питання та фармаконагляд / Biosimilars – products of the future: regulatory issues and pharmacovigilance
Національний перелік основних лікарських засобів як гарантія безоплатного базового лікування громадянам України / National list of essential medicines as a guarantee of basic free medical care for Ukrainian citizens
Післяреєстраційні дослідження з безпеки та ефективності лікарських засобів / Post-registration safety and efficacy studies of MP
Круглий стіл «Круглий стіл «Регуляторні питання та комунікації у розрізі здійснення фармаконагляду» / Round table “Regulatory issues and communications in pharmacovigilance”